Ważne terminy

Ważne terminy podatkowe

  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;
  • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych (symbol formularza – PPE)
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (symbol formularza – PIT-5)
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, VAT-UE,V AT-27 W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie (VAT-7K) rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale;

Ważne terminy księgowe – roczne zeznania podatkowe

  • PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (podatnicy rozliczający się ryczałtem zarówno w zakresie działalności gospodarczej, jak i najmu prywatnego),
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym. W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok;
  • PIT-11, PIT-4R,PIT-8AR-PIT-8C składane do końca 31 stycznia wyłącznie elektronicznie
  • 28.02 – ostateczny termin przedłożenia pracownikowi informacji o osiągniętych przychodach PIT-11

Ważne terminy ZUS

  • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;
  • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.